หลักธรรมสำคัญ

หลักธรรมสำคัญที่พระอาจารย์นพพร  อาทิจฺจวํโส ใช้ในการเทศนาอบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์ของสำนักปฏิบัติธรรมอาทิจฺจวํโส มีหลักการใหญ่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑.การขออโหสิ การให้อโหสิ

๒.การโมทนาสาธุ

๓.สุญญตสมาธิ

หากผู้ไดต้องการจะเผยแพร่ธรรมะ ทางวัดอนุญาติให้จัดทำได้ตามจิตศรัทธา ขอให้ติดต่อกับทางวัดโดยตรงก่อนจะจัดพิมพ์

System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]