อาราธนาศีล

มะยังภันเตวิสุงวิสุงรักขะณัตถายะติสะระเณนะ

สะหะปัญจะสีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังภันเต

วิสุงวิสุงรักขะณัตถายะติสะระเณนะสะหะปัญจะสีลานิ

ยาจามะตะติยัมปิมะยังภันเตวิสุงวิสุงรักขะณัต

ถายะติสะระเณนะสะหะปัญจะสีลานิยาจามะ

อาราธนาศีลในวันพระก็แบบเดียวกันต่างกันแต่

เปลี่ยน " ปัญจะ" เป็น "อัฏฐะ" เท่านั้น

 

คำอาราธนาอุโบสถศีล

มะยังภันเตติสะระเณนะสะหะอัฏฐังคะสะมัน

นาคะตังอุโปสะถังยาจามะทุติยัมปิมะยังภันเต

ติสะระเณนะสะหะอัฏฐังคะสะมันนาคะตังอุโปสะถัง

ยาจามะฯตะติยัมปิมะยังภันเตติสะระเณนะสะหะ

อัฏฐังคะสะมันนาคะตังอุโปสะถังยาจามะ

 

อาราธนาพระปริตร

วิปัตติปะฏิพาหายะสัพพะสัมปัตติสิทธิยาสัพพะ

ทุกขะวินาสายะปะริตตังพรูถะมังคะลังวิปัตติปะฏิพา

หายะสัพพะสัมปัตติสิทธิยาสัพพะภะยะวินาสายะ

ปะริตตังพรูถะมังคะลังวิปัตติปะฏิพาหายะสัพพะสัมปัต

ติสิทธิยาสัพพะโรคะ- วินาสายะปะริตตังพรูถะมังคะลัง

 

อาราธนาธรรม

พรัหมาจะโลกาธิปะติสะหัมปะติกัตอัญชะลี

อันธิวะรังอะยาจะถะสันธีตะสัตตาปปะรักชักขะชาติกา

เทเสตุธัมมังอะนุกัมปิมังปะชัง

System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]