พระสูตรชีวิต

 
พิจารณาธรรม วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
เวลา ๑๖.๔๔ น.
 
                พระเมตตาที่ไหลมาแห่งความกตัญญู ให้ไม่หวังผล คือ ให้ด้วยเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
                มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน ถ้าเราจะโทษทุกข์แก่มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ตามความรู้สึกนึกคิดของตน ก็อาจเสียความยุติธรรมไป คือ ให้โทษเกินไปบ้าง ให้โทษน้อยไปบ้าง ที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ต้องตกเป็นของผู้ให้โทษเอง  เพราะกรรม! ให้ผลเป็นยุติธรรม! ฉะนั้นควรให้กรรมนั่นเองลงโทษจะเป็นพอดีแก่กรรม! แก่โทษ ที่มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายจะพึงได้รับ
                จงให้ทุกสิ่งที่ดีงามที่ทุกคนชอบและปรารถนา
                อย่าให้สิ่งเลวทรามที่ทุกคนไม่ชอบและไม่พึงปรารถนา
                เพราะผลแห่งการให้นั้นย่อมปรากฏชัดเป็นยุติธรรม
Share