โมทนาสาธุ

 
                เป็นหลักธรรมสำคัญในพรหมวิหารธรรม ที่สอนให้รู้จักการพลอยยินดีในการประพฤติดีปฏิบัติชอบของผู้อื่น หรือการพลอยยินดีที่ผู้อื่นมีความสุข “ทุกวินาที มีคุณค่าโมทนาสาธุ” ซึ่งพระอาจารย์นพพร  อาทิจฺจวํโส เคยพิจารณาว่า ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ แล้วจิตของพระอาจารย์ก็พิจารณาว่า แล้วสมุทัยเหตุให้เกิดสุขมีไหม ก็รู้ขึ้นมาว่า “มุทิตาพลอยยินดี” เป็น “สมุทัยเหตุให้เกิดสุข”เปรียบเสมือนพระอาจารย์ ได้ค้นพบขุมทรัพย์ที่ยังไม่มีใครใช้ ไม่มีใครรู้ใครเห็นเลย ไม่มีใครเอามาใช้เลย พระอาจารย์ท่านนำเอามาใช้ และเผยแพร่อบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์ทุกคน ให้รู้จักการมุทิตาพลอยยินดีกับผู้อื่นที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ และมีความสุข  “ทุกวินาทีมีคุณค่าโมทนาสาธุ” โมทนาสาธุกับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรมเจ้าทุกพระองค์ พระอริยสังฆเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมี มามากมายมหาศาล  เราทุกคนปรารถนาความสุขความสงบก็ต้องโมทนาสาธุกับบารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมี ของพระพุทธองค์ ขอให้เราได้มีส่วนแห่งพระคุณความดีและบุญกุศลวาสนาบารมีทั้งหลายของทุกๆพระองค์  
Share