ขอรับสื่อธรรมะ

สำหรับท่านใดที่ต้องการรับสื่อธรรมะไม่ว่าจะเป็นหนังสือธรรมะ จุลสาร หรือ CD ธรรมะ ให้ส่งซองติดแสตมป์ จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง พร้อมแจ้งชื่อหนังสือหรือ CD ที่ต้องการ แล้วส่งมาที่

สำนักปฏิบัติธรรมอาทิจฺจวํโส

417 บ้านหัวทุ่ง หมู่ 14 ต.เชียงดาว

อ.เขียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

ทางสำนักฯ จะจัดส่งหนังสือ หรือ CD ให้ท่านเร็วที่สุด

System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]