ผู้เป็นใหญ่  ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ

             
                ผู้เป็นใหญ่  สงสัยว่าผู้อื่นกระทำผิดมากหรือน้อยก็ตาม ยังไม่สอบสวนให้รู้แน่ชัด ไม่ควรลงโทษ ควรตั้งในทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ คือ
                ๑.  ทาน  การให้ปันแก่ผู้อื่น
                ๒.  ศีล  เป็นผู้มีศีลธรรมดี
                ๓.  บริจาคะ  เสียเพื่อส่วนรวม
                ๔.  อาชวะ  มีความซื่อตรง
                ๕.  มัทวะ  ความเป็นผู้สุภาพอ่อนโยน
                ๖.  ตบะ  มีความเพียรเผาชั่ว
                ๗.  อักโกธะ  ไม่โกรธฉุนเฉียว                             
                ๘.  อวิหึสะ  ไม่เบียดเบียนใคร
                ๙.  ขันติ  อดทน
                ๑๐. อวิโรธนะ  ไม่ทำผิด ลุอำนาจแก่อคติ 
Share