กิเลสที่หุ้มห่อหัวใจมี ๓ ชั้น

                ชั้นแรก เรียก วีติกกมะ วิตก ความคิดนึกเป็นโทษ ที่มองเห็นด้วยตา คือการผิดศีล ๕ ปาณาถึงสุรา นี่ชั้นหยาบ
                ชั้นสอง เรียก ปริยุฏฐานะ ความเป็นอยู่โดยรอบ มีความตั้งใจ พอใจในกาม ในความพยาบาท ในความง่วงเหงาหาวนอน ในความฟุ้งซ่านรำคาญใจ ในความลังเลสงสัย (นิวรณ์ ๕)  ชั้นกลา ง
                ชั้นสาม เรียก อนุสัย ความเคยชิน ที่นอนใจ เชื่อใจ ในกามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ  อาสวะของใจ เป็นที่หมักที่ดองของกามารมณ์ ภวาอารมณ์ อวิชชาอารมณ์ เป็นที่รวมของสิ่งปฏิกูล  คือความเศร้าหมอง  ใจจึงเป็นที่รวมของกิเลสตัณหาทั้งมวล จึงต้องใช้สติและปัญญา  พิจารณาใจแยกแยะอารมณ์  แยกแยะความรู้สึกของใจ และด้วยอุบายวิธีใช้ปัญญาต่าง ๆ เพื่อพิจารณาที่เรียกกันว่า ธัมมะวิจจะยะ เลือกฟั้น คั้นใจ ให้คลายอารมณ์ต่างๆ ที่ใจใส่อยู่ ที่ใจรับไว้ด้วยความพอใจและไม่พอใจ คอยระวังล้างอารมณ์ที่เคยชอบและไม่ชอบ อันเป็นตัวอนุสัยสันดานที่ตกตะกอนนอนอยู่ในใจนั้น ให้คลายหรือหายไป หมดสิ้นไป จากความรู้สึกจากความเคยชิน เคยตัวที่ใจชอบและไม่ชอบ ด้วยศีลชำระอย่างหยาบ สมาธิชำระอย่างกลาง ปัญญาชำระอย่างละเอียด
System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]