ทำอย่างไรจิตจึงจะน้อมเข้าสู่นิพพาน

 
พิจารณาธรรม วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 
เวลา ๑๙.๔๓ น.

                 คือ การไม่ทำตน ไม่ผูกพันอยู่กับกรรม ที่เป็นตัวก่อให้เกิดและความตาย ที่ใจมีความปรารถนา ที่นั้นย่อมเป็นที่เกิดที่ตาย  จิตที่หมดความปรารถนา อารมณ์ทั้งปวง ไม่ติดยึดมั่นทั้งปวง ทั้งภายในภายนอก เพราะดับอารมณ์ปรารถนาในจิตเสียได้ จิตจึงน้อมเข้าสู่นิพพานเอง  

Share