ผู้ทำบาป

                        ผู้ทำบาปแล้ว มีอกุศลเจตนา พอใจยินดีบาปของตนอีก เป็นการทำบาปซ้ำอีกเป็น ๒-๓ เท่า  ท่านผู้มีปัญญา ผู้มีความละอายบาป ทั้งหลาย อย่าพึงยินดีพอใจในบาปของผู้อื่นเลย  จงแผ่เมตตากรุณาในผู้ทำบาปนั้นเถิด  ถ้าพอใจยินดีบาปของผู้อื่น เป็นการโมทนาบาป  เป็นบาปกับเขาไปด้วย จงงดเถิดท่านทั้งปวง 
Share